Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM

„SHAREPROJECT”

Sklep internetowy ShareProject działający pod adresem http://www.sklep.heaters.com.pl/ (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy ShareProject”) jest platformą informatyczną prowadzoną przez przedsiębiorców: Maciej Heród, Adam Pych, działającego pod firmą ShareProject S.C. Maciej Heród, Adam Pych, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762453944, REGON: 122526242, tel. 720888086, e-mail: biuro@heaters.com.pl,

 

 

zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą

 

 

Objaśnienie stosowanych w Regulaminie pojęć:

 1. Klient- osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 2. Strona Towaru – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym ShareProject, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.
 3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego ShareProject, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury, adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ShareProject, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne elementy Umowy sprzedaży.
 7. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym ShareProject, w szczególności lecz nie wyłącznie Podgrzewacze gazowe
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ShareProject.

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klientem Sklepu Internetowego ShareProject może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
 2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.heaters.com.pl/.
 3. Do złożenia Zamówienia wymaganie jest uprzednie utworzenia Konta w serwisie poprzez dokonanie rejestracji w systemie sprzedaży za pomocą formularza rejestracyjnego i podanie wymaganych w nim danych oraz zalogowanie się na stronie internetowej http://sklep.heaters.com.pl/.
 4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu Towaru, który Klient zamierza nabyć, poprzez, w szczególności określenie jego nazwy, rozmiaru oraz ilości danego Towaru (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Do Koszyka”. Po wybraniu Towaru i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Złóż zamówienie” a następnie wskazuje sposób odbioru Towaru i sposób płatności, oraz potwierdza zamówienie. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego ShareProject Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary,

b) ilość zamawianych Towarów, będzie to ilość sztuk (szt.) lub waga (kg),

c) adres, na jaki Towar ma być dostarczony,

d) dane niezbędne do wystawienia faktury i dostarczenia Towarów,

e) sposób dostawy,

f) sposób płatności.

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje kolejno pojawiające się na stronie internetowej http://sklep.heaters.com.pl/. polecenia: „Do Koszyka”, „Dokonaj Zakupu” „Zarejestruj się”, (albo dla Klientów, którzy już wcześniej zarejestrowali się w Sklepie Internetowym ShareProject polecenie „Zaloguj”), „Koszt Dostawy”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „Złóż Zamówienie”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 3. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i kończy procedurę składania zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uruchomienia przez Klienta linku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

 

 

§ 2

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo

c) podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni (dziesięciu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze na Stronie Towaru nie zastrzeżono inaczej, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 b) niniejszego regulaminu.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym ShareProject. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do w/w konta.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 

 

§ 3

CENY PRODUKTÓW

 

 1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu Internetowego Share Project i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy http://sklep.heaters.com.pl/.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego ShareProject zamieszczone przy Towarach:

a) zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego Share Project w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.
 3. Koszty dostarczenia Towarów obciążają Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

§ 4

ZMIANA ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient winien kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego ShareProject, pod wskazanymi numerami telefonów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00, a w soboty w godzinach od 17:00 do20:00.

 

 

§ 5

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w e-mailu zawierającym oświadczenie Sprzedawcy o potwierdzeniu Zamówienia,

b) Kartą płatniczą lub przelewem bankowym w systemie płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy ShareProject potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

c) zapłata za pobraniem – w momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zakupiony Towar,

d) zapłata przy odbiorze – w momencie osobistego odbioru zakupionego Towaru,

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty wskazanego w ust. 1 a) i b) Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Brak zapłaty w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, traktowane jest jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

 

 

§ 6

WARUNKI REKLAMACJI

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Towarów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Kupujący nie będący konsumentem może reklamować towar przez okres 1 (jednego) roku od dnia wydania towaru.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Reklamacje należy przesyłać na adres: Zabłocie 23, 30-701 Kraków za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

 1. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§ 7

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, nie będącego Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), bądź, jeżeli wynika to z treści gwarancji, u podmiotu realizującego w imieniu gwaranta serwis gwarancyjny, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację gwarantowi. Klient według swego wyboru może zgłosić reklamację bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

§ 8

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części.
 4. Za siłę wyższą wskazaną w ust. 3 powyżej uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom.

 

 

§ 9

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Zabłocie 23, 30-701 Kraków za pośrednictwem operatora pocztowego.

 1. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru został zawarty na stronie internetowej Sklepu Internetowego ShareProject.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Zabłocie 23, 30-701 Kraków
 3. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Konsument.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Towary na specjalnie zamówienie Konsumenta),
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 10

DANE OSOBOWE

 

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym ShareProject, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym ShareProject.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym ShareProject.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest ShareProject s.c. w Krakowie.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klienci Sklepu Internetowego ShareProject mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

 

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego ShareProject nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego ShareProject nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ShareProject zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Share Project wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowejhttp://sklep.heaters.com.pl/ zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014 roku.
 3. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do ShareProject s.c.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl